image-211070-main-image2.jpg

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η δικηγόρος Άννα Ιωαννίδου αναλαμβάνει υποθέσεις που έχουν να κάνουν με:
  • Συνταξιοδοτικά - όλα τα ταμεία
  • Καταμέτρηση ενσήμων - αιτήσεις - ενστάσεις
  • Οικογενειακά - διαζύγια - γονική μέριμνα - διατροφή
  • Ποινικά - Ακίνητα - Επικυρώσεις - Μεταφράσεις
Επικοινωνήστε μαζί της για οτιδήποτε κι αν αντιμετωπίζετε.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)-ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΝΟΜΟΣ 102/2013 ΜΠΡ ΧΑΛΙΔΙΚ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Επιτροπεία αλλοδαπού ανηλίκου. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Εφαρμοστέο δίκαιο. Υπήκοος Γεωργίας. Εφαρμοστέο το δίκαιο της Γεωργίας και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα της Γεωργίας που αντιστοιχούν στο θεσμό της επιτροπείας του ελληνικού δικαίου (θέση υπό κηδεμονία).

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 102/2013 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αίτησης 1638/259/03-09-2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Κορυφίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα, Αικατερίνη Καραγιάννη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριο του στις 6 Φεβρουαρίου 2013 για να δικάσει την υπ` αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1638/259/03-09-2012 αίτηση με αντικείμενο τη θέση ανήλικου προσώπου υπό επιτροπεία και το διορισμό επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου.

ΑΙΤΟΥΣΑ: ............ , κάτοικος Πολύχρονου Χαλκιδικής, που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας Δικηγόρου, Άννας Ιωαννίδου, η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, αρχική δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 24-10-2012 και, μετ` αναβολή, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, η πληρεξούσια Δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Με τη διάταξη αυτήν καθιερώνεται ως ειδικός κανόνας η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων και επί ιδιωτικών διεθνών διαφορών, εφόσον αυτές συνδέονται με την ελληνική πολιτεία με στοιχείο θεμελιωτικό αρμοδιότητας ελληνικού δικαστηρίου κατά -τις διατάξεις περί γενικών και ειδικών δωσιδικιών (ΑΠ 803/2000 ΕλΔνη 2002.1599, ΑΠ 108/1988 ΕλΔνη 1988.1392, ΕφΑΘ 6073/2002, ΕλΔνη 2003.211). Στις περιπτώσεις αυτές τα ελληνικά δικαστήρια εφαρμόζουν, επί του δικονομικού- μεν πεδίου, αποκλειστικώς το ελληνικό δικονομικό δίκαιο, επί δε του πεδίου του ουσιαστικού δικαίου το από τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου υποδεικνυόμενο ως εφαρμοστέο δίκαιο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 24 του Α.Κ., «1. η επιτροπεία, καθώς και κάθε άλλη επιμέλεια, διέπονται από το δίκαιο της ιθαγένειας του προσώπου το οποίο αφορούν. 2. Ελληνικό δικαστήριο μπορεί να διορίσει επίτροπο ή άλλο επιμελητή για αλλοδαπό που κατοικεί στην Ελλάδα...... Συνεπώς, τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία προς διορισμό επιτρόπου ή άλλου επιμελητή ανηλίκου αλλοδαπού, εφόσον αυτός έχει κατοικία στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας ως προς το περιεχόμενα της επιτροπείας ή άλλης επιμέλειας το δίκαιο της ιθαγένειας του αλλοδαπού, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή των διατάξεων του δικαίου αυτού δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη ή γενικά στη δημόσια τάξη (άρθρα 24 και 33 του Α.Κ.). Περαιτέρω, η επιτροπεία ανηλίκων ανήκει στους θεσμούς που επιδιώκουν να προστατεύσουν τον ανήλικο, όταν αυτός δεν "προστατεύεται" από τους γονείς του. Δεν είναι στην κυριολεξία οικογενειακή σχέση, αλλά προσπαθεί να υποκαταστήσει την οικογένεια και γι` αυτό ανήκει στις λεγόμενες "οιονεί" οικογενειακές σχέσεις. Μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες ένας ανήλικος τίθεται υπό επιτροπεία, με βάση το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, συγκαταλέγεται και αυτή της απουσίας της γονικής μέριμνας, η οποία μπορεί να υφίσταται είτε γιατί το παιδί είναι αγνώστων γονέων (ή έκθετο), είτε γιατί η γονική μέριμνα δε δύναται να ασκηθεί από κανέναν από τους γονείς είτε γιατί έπαυσε η γονική μέριμνα των γονέων. Το τελευταίο συμβαίνει όταν και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει ή έχουν κηρυχθεί άφαντοι ή έχουν εκπέσει από τη γονική μέριμνα, καθώς και όταν πεθάνει, κηρυχθεί άφαντος ή εκπέσει ο μοναδικός φορέας της γονικής μέριμνας (επιζών γονέας ή μητέρα τέκνου γεννημένου χωρίς γάμου που δεν έχει αναγνωρισθεί). Η επιτροπεία είναι πάντοτε δοτή και πλέον, μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2447/1996, εφαρμόζεται η αρχή της "ενιαίας επιτροπείας", ενόψει της ρύθμισης του άρθρου 1603 του Α.Κ., που προβλέπεται ότι ο επίτροπος έχει «το καθήκον και το δικαίωμα να επιμελείται του προσώπου του ανηλίκου, να διοικεί την περιουσία του και να τον εκπροσωπεί σε κάθε δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του». Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται και από τον Αστικό Κώδικα της Γεωργίας, που εν προκειμένου τυγχάνει εφαρμογής δεδομένου ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά η αίτηση είναι υπήκοος Γεωργίας. Ειδικότερα, στο άρθρο 1275 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα της Γεωργίας ορίζεται ότι «Για τα ανήλικα τέκνα που έμειναν χωρίς γονική μέριμνα, λόγω θανάτου των γονέων, αναγνώρισης των γονέων ως θανόντων, στέρησης γονικής μέριμνας των γονέων, αναστολής ή περιορισμού του δικαιώματος, αναγνώρισης ανικανότητας προς δικαιοπραξία, αναγνώρισης ως αγνοούμενου ή αναγνώρισης του τέκνου ως εγκαταλειμμένου, καθορίζεται η επιμέλεια και η κηδεμονία με σκοπό την ανατροφή, την υπεράσπιση των προσωπικών και περιουσιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων τους» ενώ σύμφωνα με το μεν άρθρο 1276 «Η επιμέλεια ορίζεται για το τέκνο, το οποίο δεν συμπλήρωσε την ηλικία των επτά ετών είτε για το πρόσωπο, το οποίο αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ανίκανο για δικαιοπραξία, λόγω ψυχικής ασθένειας ή νοητικής καθυστέρησης» με το δε άρθρο 1277 «1. Η κηδεμονία ορίζεται για το ανήλικο πρόσωπο ηλικίας από επτά μέχρι δεκαοκτώ ετών.... ...

Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1279 του Α.Κ. της Γεωργίας «Η καθιέρωση της επιμέλειας και κηδεμονίας του παιδιού μπορεί να γίνει και σε εκείνη την περίπτωση, που: Α) Το δικαστήριο ενημερώνει τους φορείς της επιμέλειας και κηδεμονίας (που κατά το άρθρο 1278 του ως άνω αλλοδαπού δικαίου είναι το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες που υπάγονται στο σύστημα του) για τον περιορισμό και τη στέρηση των γονικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και για τους δύο γονείς του παιδιού, Β) Εγινε αναστολή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του γονέα, Γ) Απεβίωσαν και οι δύο γονείς του παιδιού, Δ) Ο κηδεμόνας του παιδιού που διορίστηκε απεβίωσε είτε στερήθηκε των δικαιωμάτων του, Ε) Το δικαστήριο αναγνωρίζει το τέκνο εγκαταλειμμένο, Ζ) Ο γονέας αναγνωρίστηκε ως ανίκανος προς δικαιοπραξία είτε αγνοείται. Τέλος, κατά το άρθρο 1282 παρ. 2 του ως άνω αλλοδαπού δικαίου «Για την επιλογή του επιμελητή και του κηδεμόνα θα ληφθούν υπόψη τα ατομικά τους προσόντα, η ικανότητα εκτέλεσης των υποχρεώσεων που τους ανατέθηκαν, οι δημιουργηθείσες μεταξύ τους σχέσεις, οι οποίες υπάρχουν μεταξύ αυτών και του επιμελουμένου ή του κηδεμονευομένου, τα συμφέροντα του επιμελουμένου ή του κηδεμονευομένου, επίσης η αναφορά του γονέα ή του διαθέτη. Εξάλλου, με τα άρθρα 1283, 1284, 1288,1290, 1294, 1295, 1296 καθορίζονται οι λόγοι αποκλεισμού του διορισμού ενός προσώπου ως επιμελητή, η εποπτεία του έργου αυτού, οι εν γένει αρμοδιότητες του και εκείνες για τις οποίες απαιτείται η άδεια του αρμόδιου οργάνου, οι υποχρεώσεις και οι εξουσίες του. Από τη σύγκριση του ελληνικού δικαίου με εκείνοι της Γεωργίας, στο οποίο ο θεσμός της επιμέλειας για ανήλικους μεγαλύτερους των επτά ετών καλείται κηδεμονία, διαπιστώνονται ομοιότητες τόσο στη λειτουργία του (προϋποθέσεις, διορισμός, κωλύματα, υποχρεώσεις, δικαιώματα, εποπτεία) όσο και στο σκοπό θέσπισης του, που συνίσταται στην προστασία του ανηλίκου, ο οποίος στερείται της μέριμνας των γονέων του και χρήζει εξ αυτού του λόγου ειδικής προστασίας. Για τη θέση υπό επιτροπεία ανηλίκου, αρμόδιο είναι, κατά το ελληνικό δίκαιο το Μονομελές Πρωτοδικείο της συνήθους διαμονής του ανηλίκου, που δικάζει κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρα 121 του Εισ.Ν.Α.Κ., 739, 740 παρ. 1 και 796 παρ. 1 του Κ.ΠολΔ.). Εξάλλου, όργανα της επιτροπείας (κηδεμονίας κατά το δίκαιο της Γεωργίας για ανήλικους άνω των επτά ετών) η οποία σκοπείται, όπως εν προκειμένω, να λειτουργήσει επί του ελληνικού εδάφους, όπου δεν προβλέπεται ο από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κράτους διορισμός του επιτρόπου/κηδεμόνα, όπως συμβαίνει στη Γεωργία, είναι το δικαστήριο, ο επίτροπος και το εποπτικό συμβούλιο, κατ` αντίστοιχη και συμβατή με το αλλοδαπό δίκαιο εφαρμογή του άρθρο 1591 του Α.Κ.. Στην προκείμενη περίπτωση η αιτούσα εκθέτει με την κρινόμενη αίτηση της ότι τα τελευταία επτά χρόνια επιμελείται αποκλειστικοί του προσώπου της ανήλικης εγγονής της, η οποία διαβιεί μαζί της, ......... .... ...... ..... ... .. , που είναι υπήκοος Γεωργίας, καθόσον οι γονείς της τελευταίας δε μπορούν να ασκήσουν τη γονική της μέριμνα δεδομένου ότι ο πατέρας της ανήλικης και υιός της αιτούσας είναι εξαρτημένος από μακρόχρονη χρήση αλκοόλ και εδώ και τρία χρόνια εκτίει ποινή σε φυλακή της Γεωργίας η δε μητέρα της ανήλικης, έχει εγκαταλείψει από επταετίας την τελευταία, έχει μεταβεί στη Γεωργία και είναι άγνωστη πλέον η διεύθυνση της. Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά ζητά να οριστεί η ίδια επίτροπος της ανήλικης εγγονής της και να διορισθεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο της επιτροπείας αποτελούμενο από τα αναφερόμενα στην αίτηση της πρόσωπα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως εισάγεται, για να δικαστεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, που είναι καθ` ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (739, 740 παρ. 1 και 796 του Κ.Πολ.Δ.) και έχει διεθνή δικαιοδοσία αφού η κατοικία του προσώπου που ζητείται να τεθεί υπό επιτροπεία βρίσκεται στο Πολύχρονο Χαλκιδικής, είναι δε και νόμιμη, στηριζόμενη στις αναφερόμενες στη μείζονα σκέψη της παρούσας διατάξεις του Αστικού Κώδικα της Γεωργίας. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 748 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. προδικασία, με επίδοση αντιγράφου της αίτησης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής (βλ. την υπ` αριθμό Β`6429/08- 10-2012 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, Παναγιώτη Λάμπρου) και στην Κοινωνική Υπηρεσία Νομού Χαλκιδικής (βλ. την υπ` αριθμό Β` 6430/08-10-2012 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, Παναγιώτη Λάμπρου).

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυταριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και από όλα τα έγγραφα που η αιτούσα προσκομίζει, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο .................... , υιός της αιτούσας και η .. ...... ... ... .... ........ . , αμφότεροι υπήκοοι Γεωργίας απέκτησαν από το γάμο τους ένα θήλυ τέκνο την ..... .. .... , που γεννήθηκε στις 25-2-2003 στην Τιφλίδα της Γεωργίας και είναι υπήκοος Γεωργίας (βλ. ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του υπ` αριθ. 540225 Πιστοποιητικού Γέννησης που εξέδωσε ο Ληξίαρχος του Δήμου Ισάνι, που προσκομίζεται σε ακριβή μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα). Η ανωτέρω ανήλικη από το δεύτερο έτος της ηλικίας της, οπότε την εγκατέλειψαν στη αιτούσα γιαγιά της η μεν μητέρα της, προκειμένου να κατευθυνθεί προς άγνωστο προορισμό της Γεωργίας ο δε εξαρτημένος από το αλκοόλ πατέρας της, προκειμένου να κατευθυνθεί επίσης στη Γεωργία όπου όμως εδώ και τρία χρόνια εκτίει ποινή και βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακή της χώρας αυτής, διαμένει με την αιτούσα η οποία την φροντίζει, την επιβλέπει και επιμελείται της υγείας, της παιδείας, της διατροφής και της εν γένει ομαλής της ανάπτυξης. Οι γονείς της αιτούσας, αδιαφορούν από καιρό για κάθε ζήτημα σχετικό με την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου και ήδη δεκάχρονου τέκνου τους αφού εδώ και τουλάχιστον μία τριετία δεν έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία είτε με αυτό είτε με την αιτούσα και για το ίδιο χρονικό διάστημα αγνοείται η ύπαρξη τους. Επομένως, συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί το εφαρμοζόμενο στην εξεταζόμενη περίπτωση αλλοδαπό δίκαιο για να τεθεί η παραπάνω ανήλικη υπό κηδεμονία, κατά το δίκαιο της Γεωργίας, που αντιστοιχεί στο θεσμό της επιτροπείας του ελληνικού δικαίου. Η αιτούσα, που είναι η εγγύτερη συγγενής της ανηλίκου στην Ελλάδα, είναι 60 ετών, διαμένει μαζί της από την εγκατάλειψη αυτής από τους γονείς της και αναπληρώνει επάξια το κενό που δημιούργησαν οι τελευταίοι στην άσκηση της γονικής της μέριμνας εκδηλώνοντας έμπρακτα τη στοργή, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον της για την εγγονής της, η οποία, με την αποκλειστική μέριμνα της γιαγιάς της μεγαλώνει ομαλά σε ένα υγιές και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον και διαμορφώνει έναν ώριμο και συνετό χαρακτήρα. Με βάση τα ανωτέρω κρίνεται ότι η αιτούσα έχει όλα τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επιτρόπου της ανήλικης και, συνεπώς πρέπει να οριστεί επίτροπος αυτής.

Περαιτέρω, πρέπει για την εποπτεία της επιτροπείας να διορισθεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από 1. τη ....... ...... .......... , Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (.......... .........), 2. τη ..... .... ........ , υπομηχανικό του Δημοσίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (.............) και 3. τη ................. , συνταξιούχο του Δημοσίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (.............. ), οι οποίες είναι μέλη του Πολιτιστικού Σωματείου Αμφικτυονίας Ελληνισμού, με ευρύτερα κοινωνικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα, οι οποίες αποδείχθηκε ότι ήδη επιδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τα συμφέροντα της ανήλικης στην κάλυψη των κάθε είδους αναγκών της οποίας συμπαραστέκονται με όλες τους της δυνάμεις, γεγονός που δημιουργεί την εύλογη πεποίθηση ότι θα ασκήσουν με επάρκεια και υπευθυνότητα τα καθήκοντα τους. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το Δικαστήριο προχώρησε στην κρίση του αυτή χωρίς την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του άρθρου 1608 του Α.Κ., καθόσον στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 2521/1997 ορίζεται ότι, αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθεση, η οποία, άλλωστε, δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλά συνεκτιμάται, με συνέπεια η παράλειψη προσαγωγής της να μην δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης (ΑΠ 1953/2006 ΝοΒ 2007.938). Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, ως βάσιμη και στην ουσία της και να διαταχθούν όσα αναφέρονται ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΘΕΤΕΙ υπό επιτροπεία την ανήλικη .............. και της .......... , οποία γεννήθηκε στις 25-2-2003 στην Τιφλίδα της Γεωργίας

ΔΙΟΡΙΖΕΙ επίτροπο της ως άνω ανήλικης την γιαγιά της ........... , κάτοικο Πολύχρονου Χαλκιδικής.
ΔΙΟΡΙΖΕΙ τριμελές εποπτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τις 1. ................. , Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (.............................. ), 2. ................. , υπομηχανικό του Δημοσίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (...) και 3. ..... , συνταξιούχο του Δημοσίου και κάτοικο Θεσσαλονίκης (............).
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου αφενός να προβεί στην καταχώρηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και αφετέρου να επιμεληθεί για την επίδοση της παρούσας απόφασης στην ως άνω διορισθείσα επίτροπο και στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πολύγυρο, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημοσία συνεδρίαση στις 5 Μαρτίου 2013.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)-ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 10459/2013 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ τεύχος 8/2013)

Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή διαταγή. Έννοια και περιεχόμενο προσωρινής δικαστικής προστασίας. Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως με προσωρινή διαταγή. Παραχώρηση χρήσης καταστήματος έναντι ανταλλάγματος στο πλαίσιο σύμβασης εμπορικής συνεργασίας. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για μείωση ανταλλάγματος ενώ εκκρεμεί υπόλοιπο προς καταβολή και προσωρινή διαταγή που απαγορεύει την αποβολή από το ακίνητο μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια της συνδρομήτριάς μας κας Άννας Ιωαννίδου, δικηγόρου Θεσσαλονίκης.
 
Αριθμός απόφασης 10459/2013
Αριθμός κατάθεσης αίτησης 12602/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Πηνελόπη Σεραφείμη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με το νόμο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν ορίσθηκε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 20ης-5-2013 ΑΙΤΟΥΣΑ: Ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «.............» και το διακριτικό τίτλο «.........», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός .......... και διατηρεί κατάστημα με την επωνυμία «............» εντός του Εμπορικού Κέντρου με την επωνυμία «..................» στο ... χλμ της οδού ........... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Μιχαήλ Κυδώνη, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αννας Ιωαννίδου (AM 9882), η οποία κατέθεσε σημείωμα.
ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «........», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (...............), έχει υποκατάστημα στο .. χλμ Εθνικής Οδού ............ (.. Θεσσαλονίκης) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Τσιλιγγίρη (AM 6929), η οποία κατέθεσε σημείωμα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 14-5-2013
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 12602/17-5-2013
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ: έκδοση προσωρινής διαταγής. Η συζήτηση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 682 επ. του ΚΠολΔ συνάγεται ότι τα ασφαλιστικά μέτρα αποτελούν παρεπόμενο της εκκρεμούς ή μέλλουσας να ανοίγει διαγνωστικής δίκης ως προς το επικαλούμενο ουσιαστικό δικαίωμα και αποβλέπουν στη διασφάλιση, διατήρηση ή προσωρινή ρύθμιση του τελευταίου, μέχρι να συντελεστεί δικαστικά η διάγνωση του και συνεπώς στη διασφάλιση της Κοινωνικής ειρήνης. Η ικανοποίηση επομένως του ουσιαστικού δικαιώματος, δηλαδή η δημιουργία ουσιαστικής κατάστασης που ανταποκρίνεται στην έννομη συνέπεια, που προκύπτει από το ουσιαστικό δικαίωμα βρίσκεται έξω από το σκοπό των ασφαλιστικών μέτρων, γι` αυτό και απαγορεύεται ρητά από το νόμο και ειδικότερα από τη διάταξη του άρθρου 692 παρ 4 του ΚΠολΔ, η οποία καθιερώνει τη γενική αρχή, σύμφωνα με την οποία τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή διατήρηση, εφόσον με τα ασφαλιστικά μέτρα δεν επιτρέπεται η δημιουργία αμετάκλητων καταστάσεων στις σχέσεις των διαδίκων, σε τρόπο ώστε να ματαιώνεται ο τελικός σκοπός της οριστικής δικαστικής προστασίας. Ο πιο πάνω κανόνας έχει εφαρμογή και στο ασφαλιστικό μέτρο της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης (άρθρα 731 και 732 του ΚΠολΔ), το οποίο κατά το σκοπό του δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον και αυτό συνδέεται τελολογικά με κάποιο δικαίωμα, που πρέπει να προστατευθεί προσωρινά, για να μη δημιουργηθούν μέχρι την περάτωση της κύριας δίκης αμετάκλητες καταστάσεις, που θα μπορούσαν να ματαιώσουν το σκοπό της δίκης αυτής. Η διακριτική ευχέρεια του άρθρου 732 του ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο το Δικαστήριο δικαιούται, να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο και κάθε μέτρο, που κατά τις περιστάσεις είναι κατά την κρίση του πρόσφορο για την εξασφάλιση ή διατήρηση δικαιώματος ή τη ρύθμιση κατάστασης, δεν αποτελεί εξαίρεση στον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου 692 παρ. 4 του ίδιου Κώδικα, εφόσον ο τελευταίος αποτελεί οριοθέτηση της με το άρθρο 732 παρεχόμενης στο Δικαστήριο διακριτικής ευχέρειας. Εξαίρεση αποτελεί μόνον η διάταξη του άρθρου 728 ΚΠολΔ, κατά την οποία το Δικαστήριο ως ασφαλιστικό μέτρο μπορεί να επιδικάσει προσωρινά το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων, που αναφέρονται σ` αυτήν και πάντως με τους περιορισμούς, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 και του άρθρου 729 του ΚΠολΔ. Οι παραπάνω διατάξεις απηχούν τις βασικές αρχές του δικαίου των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις οποίες η προσωρινή δικαστική προστασία πρέπει α) να μη ταυτίζεται με το αντικείμενο της οριστικής δικαστικής προστασίας, αλλά να διαφέρει και να υπολείπεται από αυτό και β) να μη δημιουργεί αμετάκλητες καταστάσεις, που δεν μπορούν να ανατραπούν, όταν ανακληθεί η σχετική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή διαγνωσθεί στην κύρια δίκη με ισχύ δεδικασμένου η ανυπαρξία του δικαιώματος που εξασφαλίστηκε, ώστε να μη ματαιώνεται ο πρακτικός σκοπός της κύριας δίκης (βλ. Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, 1985, σελ. 58, Κ. Μπέη, Πολ.Δικ, υπ` άρθρα 692 σελ. 115- 116, 11912 121 επ, 129-1 30, 145-146, 682 σελ. 33 , ΜΠρΑΘ 4700/2006, Δημοσ. ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑΘ 5658/2005 (αδημ.), ΜΠρΡοδ 837/2004, Δημοσ. ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑΘ 5801/2001, Δ 33, 1149, ΜΠρΑΘ 10691/1998, ΝοΒ 47, 434, ΜΠρΠειρ 252411999, ΕλΔ 40, 1627). Ωστόσο, επί ρύθμισης διαρκών (συμβατικών ή νομίμων) ενοχών για παροχή ή παράλειψη είναι συνήθως δυνατή η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, χωρίς αυτό να συνιστά ολοκληρωτική ικανοποίηση του αντίστοιχου δικαιώματος, καθόσον πρόκειται για ρύθμιση προς το σκοπό θέσης σε λειτουργία διαρκούς έννομης κατάστασης και η ρύθμιση αυτή δεν απολήγει σε ικανοποίηση της ασφαλιζόμενης απαίτησης, αφού είναι προσωρινή (πρβλ. ΜΠρθεσ 19938/2006, Αρμ 2006, 1076, ΜΠρθεσ 12162/1993, Αρμ 1994, 182, ΜονΠρΑΘ 1347/1989, Δ 1989, 319, ΜονΠρΑΘ 15611/1989, Δ 1990, 874, ΜονΠρΑΘ 16255/1989, ΕλΔ 1990, 1546, Κ. Μπέη, ΠολΔικ, ν, σελ. 776, 834, βλ. περιπτωσιολογία σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, (Κράνης), ΕρμΚΠολΔ, 2000, άρθρα 731-732 αριθ. 5). Τα παραπάνω τυγχάνουν εφαρμογής και επί προσωρινής διαταγής κατ` ακολουθίαν αίτησης, η οποία μπορεί και αυτοτελώς ν` ασκηθεί, καθόσον από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 691 παρ. 2 και 700 παρ. 3 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η προσωρινή διαταγή που εκδίδεται από το Δικαστή στα πλαίσια της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και καθορίζει τα ασφαλιστικά μέτρα, που είναι ληπτέα άμεσα, προς εξασφάλιση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης, μέχρι την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, ναι μεν δεν είναι δικαστική απόφαση, αφού ούτε διάγνωση διαλαμβάνει της έννομης σχέσης που ρυθμίζει, στερείται δε και των κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 305 του ΚΠολΔ, στοιχείων της δικαστικής απόφασης, που ανάγονται από το νόμο σε προϋποθέσεις του κύρους αυτής και επίσης δεν δημοσιεύεται, πράγμα που αποτελεί κατά το άρθρο 313 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, προϋπόθεση του υπαρκτού της δικαστικής απόφασης, ωστόσο, είναι τίτλος εκτελεστός, από τους αναφερόμενους στη διάταξη του άρθρου 904 παρ. 2 του ΚΠολΔ, του οποίου μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση, κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου του Κώδικα, με βάση σημείωση του Δικαστή που την εξέδωσε, κάτω από την αίτηση ή τα Πρακτικά (Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 1985, σελ. 45, Κεραμέα /Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, 2000, β` τόμ., άρθρο 691, σελ. 1348 επόμ., Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, τόμ. Δ`, άρθρο 696 σελ. 124, πρβλ. ΑΠ 13312004, ΕλΔ 45, 739, ΟλΑΠ 41/2004, ΕλΔ 45,386, ΑΠ 866/2004 ΕλΔ 45 1621).

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα εκθέτει ότι από 2-3-2006 σύμβαση εμπορικής συνεργασίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τα από 4-5-2006 και 2-4-2007 ιδιωτικά συμφωνητικά η καθ` ης μου παραχώρησε την χρήση του καταστήματος που βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο «....................................» έναντι του αναφερομένου μηνιαίου ανταλλάγματος και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στην σύμβαση και ότι η καθής τον Φεβρουάριο του 2013 επέβαλε αντίτιμο στους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου για την στάθμευση των αυτοκινήτων τους, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, να επέλθει σημαντική μείωση κατά μέσο όρο 28% των πωλήσεων της. Ότι η καθής αντί να προβεί σε μείωση του ανταλλάγματος, λόγω μεταβολής των συνθηκών, τον Απρίλιο του 2013 της ανακοίνωσε με την από 23-4-2013 εξώδικο δήλωση της ότι προέβη σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ύψους 34.813,50 €, που της είχε παραχωρήσει, το ποσό της οποίας συμψήφισε με τμήμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών της και ότι εντός 30 ημερών από την επίδοση της εξωδίκου και χωρίς άλλες διατυπώσεις θα ισχύει η καταγγελία της σύμβασης, εάν δεν της καταβάλει το ποσό των 11.188,77 €, που της οφείλει για το αντάλλαγμα του μηνός Μαΐου 2013 και το υπόλοιπο για τον μήνα Απρίλιο του 2013 και δεν της παραδώσει νέα εγγυητική επιστολή ποσού 52.553,58 €. Οτι κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποίαν ζητά να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας, η μείωση του βασικού ανταλλάγματος στο ποσό των 3000 € συν ΦΠΑ, να απαλλαγεί από την υποχρέωση παράδοσης εγγυητικής επιστολής, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 11-10- 2013, επικαλούμενη δε τη συνδρομή κατεπείγουσας περίπτωσης και επικειμένου κινδύνου ζητά με την ένδικη αυτοτελή αίτηση να της χορηγηθεί Προσωρινή Διαταγή, προκειμένου, μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, να απαγορευθεί στην καθής να την αποβάλει από τη χρήση του ακινήτου, να κηρυχθεί άκυρη η επικείμενη καταγγελία, να διαταχθεί η παράλειψη άσκησης μελλοντικής καταγγελίας καθώς και η μείωση του βασικού μηνιαίου ανταλλάγματος στο ποσό των 3000 € συν ΦΠΑ. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 και επ. του Κ.Πολ.Δ.), είναι παραδεκτή και νόμιμη, στηριζόμενη στις προεκτεθείσες στη μείζονα σκέψη διατάξεις, μόνο ως προς το πρώτο αίτημα της, της απαγόρευσης της καθής να την αποβάλει από τη χρήση του ακινήτου, καθώς τα άλλα αιτήματα της προσκρούουν στον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου 692 παρ. 4 του ΚΠολΔ, αφού οδηγούν στην ικανοποίηση του δικαιώματος, του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή διατήρηση ενώ για το πρώτο αίτημα ο ανωτέρω κανόνας, υποχωρεί, καθόσον αφορά περίπτωση, που η ασφαλιστέα αξίωση αναφέρεται στην ανοχή του καθού η αίτηση των περιορισμών της κυριότητας του, όταν οι περιορισμοί αυτοί έχουν ικανή χρονική διάρκεια, οπότε πρόκειται για ρύθμιση προς το σκοπό προσωρινής θέσης σε λειτουργία μιας διαρκούς έννομης σχέσης, χωρίς τον κίνδυνο δημιουργίας αμετακλήτων καταστάσεων στο μέλλον που μπορούν να ματαιώσουν το σκοπό της κύριας δίκης. Περαιτέρω, η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει ως και κατ` ουσίαν βάσιμη, καθόσον από τα έγγραφα, τα οποία νομοτύπως προσκομίζονται από τους διαδίκους και την επισκόπηση των φωτογραφιών πιθανολογήθηκαν τα παρακάτω: Με την από 2-3-2006 σύμβαση εμπορικής συνεργασίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τα από 4-5-2006 και 2-4-2007 ιδιωτικά συμφωνητικά η καθ` ης παραχώρησε στην αιτούσα την χρήση του καταστήματος (για πώληση εξοπλισμού, ενδυμάτων, υποδημάτων σχετιζομένων με εναλλακτικά υπαίθρια σπορ και υπαίθριες δραστηριότητες) με αριθμό 0028, συνολικής επιφάνειας περίπου 88,70 τετραγωνικά μέτρα και του αποθηκευτικού χώρου με αριθμό ΞΒ.0028, επιφάνειας περίπου 42,25 τ. μ που βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο «...................... ........» με τους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στην σύμβαση και στα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα, έναντι μηνιαίου βασικού ανταλλάγματος, ποσού 3.991,50 €. Συμφωνήθηκε ακόμη ότι η αιτούσα θα κατέβαλε και το ΦΠΑ εκ 23% καθώς και ποσό ίσο με 0,29% του ποσού των εξόδων και δαπανών διαφήμισης του εμπορικού κέντρου καθώς και ποσό ίσο με 0,23% του ποσού των εξόδων και δαπανών λειτουργίας και χρήσης του εμπορικού κέντρου, με συνέπεια το ύψος του ανταλλάγματος να φθάνει στο ποσό των 8.500 € τον μήνα. Στη συνέχεια, όπως δεν αμφισβητείται η καθής, επέβαλε, τον Φεβρουάριο του 2013, αντίτιμο στους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου για την στάθμευση των αυτοκινήτων τους, ύψους 1,5 €, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, να επέλθει σημαντική μείωση κατά μέσο όρο 28% των πωλήσεων της, καθώς μειώθηκαν κατά πολύ οι επισκέπτες στο κέντρο. Συνέπεια των παραπάνω ήταν να δυσκολεύεται η αιτούσα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, καθυστερώντας την καταβολή του ανταλλάγματος από τον Φεβρουάριο του 2013. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η καθής στις με την από 23-4-2013 εξώδικο δήλωση της, δήλωσε στην αιτούσα ότι προέβη σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής , ύψους 34.813,50 €, που η αιτούσα της είχε παραδώσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, και το ποσό αυτής το συμψήφισε με τμήμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, απομένοντας υπόλοιπο το ποσό των 11.188,77€, συμπεριλαμβανομένου και του ανταλλάγματος του Μαΐου 2013, για το οποίο αντί να προβεί σε μείωση αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 288, 388 ΑΚ, αφού επήλθε προφανής μεταβολή των συνθηκών, όπως της ζήτησε, αυτή καταχρηστικά και αντισυμβατικά προέβη σε αύξηση, αφού το ύψος του ανταλλάγματος του μηνός αυτού ανήλθε, σύμφωνα με το προσκομισθέν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της καθής στο ποσό των 8.758,93 €. Στην ίδια εξώδικο αναφέρει ότι προτίθεται να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 24 (παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων) εντός 30 ημερών από την επίδοση της εξωδίκου, χωρίς άλλες διατυπώσεις , εάν δεν προβεί στην εξόφληση του ποσού των 11.188,77€ και δεν της παραδώσει νέα αυξημένη εγγυητική επιστολή ποσού 52.553,58€. Στη συνέχεια η αιτούσα στις 29-4-2013 κατέθεσε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, την με αριθμό κατάθεσης 11276/2013 αίτηση, της οποίας η συζήτηση προσδιορίστηκε στις 11-10-2013 και με την οποίαν ζητούσε να απαγορευθεί στην καθής να την αποβάλει από τη χρήση του ακινήτου, να κηρυχθεί άκυρη η επικείμενη καταγγελία, που θα ενεργοποιηθεί στις 24-5-2013, να διαταχθεί η παράλειψη άσκησης μελλοντικής καταγγελίας καθώς και η μείωση του βασικού μηνιαίου ανταλλάγματος στο ποσό των 3000 € συν ΦΠΑ και να συμψηφιστεί η καταβολή του ποσού των 23.949 €, που κατέβαλε για «αέρα» κατά την είσοδο του στο κατάστημα. Συνεπώς, με την παραπάνω εξώδικο δήλωση της η καθής , προέβη σε καταγγελία της σύμβασης, που απλώς θα αρχίσει να ισχύει εντός μηνός από την επίδοση της εξωδίκου, δηλαδή θα ισχύει από 24-5-2013, χωρίς άλλη διατύπωση, όπως ρητά αναφέρεται στην εξώδικο, με συνέπεια να συντρέχει επείγουσα περίπτωση να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, καθώς παρά πόδας του δικογράφου της ανωτέρω αίτησης δεν χορηγήθηκε, αφού δεν υποβλήθηκε συναφές αίτημα, προσωρινή διαταγή.
Με βάση τα παραπάνω για την αποτροπή ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης, που θα επέλθει μετά βεβαιότητας στην αιτούσα, εάν ενεργοποιηθεί η καταγγελία της σύμβασης και αποβληθεί η τελευταία από το κατάστημα, που λειτουργεί από το 2006 και λαμβανομένου υπόψη ότι επήλθε μεταβολή των συνθηκών στην επίδικη σύμβαση συνεργασίας, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να απαγορευθεί στην καθής να προβεί στην αποβολή της αιτούσας από το κατάστημα, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση και χορηγεί προσωρινή διαταγή με την οποία :

Απαγορεύει στην καθής η αίτηση να αποβάλει την αιτούσα από το αναφερόμενο στο σκεπτικό και στην από 2-3-2006 σύμβαση εμπορικής συνεργασίας κατάστημα, μέχρι τη συζήτηση της με αριθμ. κατ. 11276/2013 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, που προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 11-10-2013 και με τον όρο να συζητηθεί στη δικάσιμο αυτή.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη θεσσαλονίκη, στις 20 Μαΐου 2013, με την παρουσία και της Γραμματέως, Παναγιώτας Κουτζιάμπαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΚΝΟΥ

Περιοδικό Αρμενόπουλος τεύχος 1/2012 , σελ.69-70
Δικαστική απόφαση : ΜονΠρΓιαν 328/2011
Δικηγόροι : Ιωαννης Φωκάς - Αννα Ιωαννίδου
Νομολογία : (1536 ΑΚ, 695 ΚΠολΔ)
Δικαστές : Αλεξάνδρα Λιόλιου

ΜονΠρΓιαν 328/2011
Νομολογία, Αστικό Δίκαιο, Πολιτικό δικαστήριο, Οικογενειακό δίκαιο

Επικοινωνία : από την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που ρυθμίζει το ζήτημα της επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο τέκνο απορρέει προσωρινό δεδικασμένο, το οποίο δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή νέας δίκης για την ίδια διαφορά μεταξύ των ίδιων διαδίκων• νέα ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας είναι δυνατή μόνο με την άσκηση τακτικής αγωγής ή αίτησης μεταρρύθμισης της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί τη μεταρρύθμιση.
Το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει την επικοινωνία του με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που επιτρέπει στο γονέα, που έχει την επιμέλεια του τέκνου, να την παρεμποδίσει.
Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων Θ.Κ., Χ.Μ. και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Ο πρώτος των αιτούντων και η καθής η αίτηση τέλεσαν νόμιμο γάμο την 17.8.2000, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν ένα τέκνο τον Χ. που γεννήθηκε στις 26.1.2006. Το έτος 2009 διασπάστηκε η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων και με συμφωνία τους η επιμέλεια του ανηλίκου ασκείται έκτοτε από την καθής η αίτηση, μητέρα του. Η τελευταία εξακολουθεί να διαμένει με το ανήλικο τέκνο της στα Γιαννιτσά, που αποτελούν τον τόπο κατοικίας του ανηλίκου από τη γέννησή του έως και σήμερα, ενώ ο πρώτος αιτών μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Λόγω του νεαρού της ηλικίας του ανωτέρω τέκνου και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη διακοπή της οικογενειακής συνοχής, το ανήλικο έχει απόλυτη ανάγκη των μητρικών περιποιήσεων και της μητρικής στοργής, αγάπης και θαλπωρής, που παρέχονται από τη μητέρα του, η οποία πιθανολογείται ότι ανταποκρίνεται με επάρκεια στα μητρικά της καθήκοντα. Ενόψει αυτού αλλά και προκειμένου να μη διαταραχτεί η σταθερότητα της ζωής του ανηλίκου, το οποίο ήδη για χρονικό διάστημα ενός και ημίσεως έτους μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του διαμένει με τη μητέρα του στα Γιαννιτσά, δεν κρίνεται σκόπιμο, τουλάχιστον επί του παρόντος, με αποκλειστικό γνώμονα πάντα το αληθινό συμφέρον του τέκνου, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές του ανάγκες, να ανατεθεί η επιμέλεια (πολλώ δε μάλλον η γονική μέριμνα) αυτού στον πρώτο αιτούντα, πατέρα του. Πρέπει, επομένως, να απορριφθεί η αίτηση κατά το μέρος τούτο. Περαιτέρω, όσον αφορά το επικουρικό αίτημα της κρινόμενης αίτησης, περί ρυθμίσεως του δικαιώματος επικοινωνίας των αιτούντων με το ανήλικο, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Ο πρώτος αιτών με αίτησή του ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου ζήτησε να ρυθμιστεί προσωρινά η επικοινωνία του με τον ανήλικο γιο του. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως η καθής η αίτηση αποδέχθηκε την αίτηση και εκδόθηκε το 2010 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου, με την οποία ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του πρώτου αιτούντος με τον αναφερόμενο στην απόφαση εκείνη τρόπο. Ακολούθως, η καθής η κρινόμενη αίτηση άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση, με την οποία ζητούσε τη μεταρρύθμιση της προαναφερόμενης απόφασης του παρόντος δικαστηρίου, λόγω μεταβολής των πραγμάτων. Επί της τελευταίας αυτής αιτήσεως εκδόθηκε το 2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία μεταρρυθμίστηκε η απόφαση του παρόντος δικαστηρίου και ρυθμίστηκε προσωρινά η επικοινωνία του πρώτου αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του κάθε Σάββατο από ώρα 10:00 έως ώρα 20:00. Από την τελευταία αυτή απόφαση απορρέει προσωρινό δεδικασμένο που αποκλείει τη διενέργεια νέας δίκης για την ίδια διαφορά ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους. Νέα ρύθμιση του ρυθμισθέντος ήδη με την ανωτέρω απόφαση δικαιώματος επικοινωνίας του πρώτου αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του είναι δυνατή μόνο με τακτική αγωγή ή με αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης αυτής λόγω μεταβολής των πραγμάτων που δικαιολογεί τη μεταρρύθμιση (βλ. Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα ΕρμΚΠολΔ άρθρ. 695, αρ. 1, 6, ΜονΠρΚερκ 254/2004 Νόμος). Στην προκείμενη όμως περίπτωση, ο πρώτος αιτών δεν επικαλείται μεταβολή των πραγμάτων στα οποία βασίστηκε η προαναφερόμενη απόφαση του έτους 2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Συνεπώς, πρέπει κατά το μέρος τούτο να απορριφθεί η αίτηση λόγω της ύπαρξης προσωρινού δεδικασμένου ως προς το θέμα αυτό. Περαιτέρω, όσον αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας των απώτερων ανιόντων του ανηλίκου, δεύτερου και τρίτης των αιτούντων, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι υπάρχει σοβαρός λόγος που επιτρέπει την παρεμπόδιση αυτού από την έχουσα την επιμέλεια αυτού μητέρα του, πρέπει επίσης να ρυθμιστεί, δεδομένου του ότι το συμφέρον του ανηλίκου επιτάσσει την επικοινωνία του με τους απώτερους ανιόντες του. Κατά την κρίση δε του δικαστηρίου, είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου η επικοινωνία αυτή να πραγματοποιείται κάθε πρώτο και τρίτο Σάββατο του μήνα από ώρα 10.00 έως ώρα 20.00, παράλληλα με την επικοινωνία του ανηλίκου με τον πατέρα του, πρώτο αιτούντα. Το τέκνο θα παραλαμβάνει για το σκοπό αυτό ο πρώτος αιτών από την οικία της καθής και θα το επαναφέρει ο ίδιος στην ίδια οικία.

Σχολιασμός
[Από τις αποφάσεις που δέχονται ασφαλιστικά μέτρα απορρέει προσωρινό δεδικασμένο, ως προς τη νομιμότητα των μέτρων που διατάχθηκαν και το δικαίωμα του αιτούντος για παροχή δικαστικής προστασίας που αποτέλεσε το αντικείμενο της δίκης (Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (-Κράνης), ΚΠολΔ Ι (2000) 695 αριθ. 2, ΜονΠρΑθ 4434/2008 ΕφΑΔ 2010/213, ΜονΠρΡοδ 4291/2007 Α' Δημοσίευση Νόμος). Το δεδικασμένο αυτό χαρακτηρίζεται προσωρινό, επειδή είναι χρονικά περιορισμένο με ορίζοντα είτε την αποδυνάμωση της απόφασης, είτε την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της. Οι δύο αποφάσεις που δημοσιεύονται παραπάνω ασχολήθηκαν με το ζήτημα της μεταρρύθμισης αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που σχετίζονταν με την άσκηση της γονικής μέριμνας και το δικαίωμα της επικοινωνίας. Διατάξεις σχετικές με τη μεταρρύθμιση τέτοιων αποφάσεων περιλαμβάνονται, τόσο στην ΑΚ 1536, όσο και την ΚΠολΔ 696§3. Το πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 1536 είναι ευρύτερο απ' αυτό της ΚΠολΔ 696 § 3, καθώς αφορά, όχι μόνο αποφάσεις που διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα, αλλά κάθε δικαστική απόφαση που σχετίζεται με τη γονική μέριμνα, κατά παρέκκλιση της ΚΠολΔ 321 (ΜονΠρΑθ 981/2009 ΕλλΔνη 2010/266, ΜονΠρΣαμ 112/2005 ΑρχΝ 2006/111). Τέτοιου είδους αποφάσεις, που περιλαμβάνουν ρύθμιση για το μέλλον και υπόκεινται σε ανάκληση ή μεταρρύθμιση σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, είναι εκείνες που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στις ΑΚ 1513, 1514 & 1520. Κατ' εξαίρεση, δεν υπόκειται σε ανάκληση ή μεταρρύθμιση η δικαστική απόφαση που αφαιρεί το λειτούργημα της γονικής μέριμνας ως προς τα υπόλοιπα τέκνα σύμφωνα με την ΑΚ 1537 εδ. β' (Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, 2008, σελ. 358 υποσημ. 37). Ταυτόχρονα, όμως, η ρύθμιση της ΑΚ 1536 είναι στενότερη απ' αυτήν της ΚΠολΔ 696§3, με την έννοια ότι δεν αρκεί η μεταβολή των συνθηκών για να οδηγηθεί το δικαστήριο στην ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά πρέπει η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση να επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Έτσι, σε μία υποθετική περίπτωση, μπορεί η μεταβολή των συνθηκών να οδηγεί in abstracto στην ανάθεση της επιμέλειας στον άλλο γονέα, αλλά το συμφέρον του τέκνου να επιβάλλει την παραμονή του στο οικογενειακό, κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον στο οποίο έχει ήδη ενταχθεί (πρβλ. ΜονΠρΒερ 1728/2006 Αρμ 2007/1931). Η επικυριαρχία του συμφέροντος του τέκνου (βλ. και ΑΚ 1511 § 2 εδ. α´) σε βάρος της μεταβολής των συνθηκών οδήγησε στη διατύπωση της άποψης ότι η ΑΚ 1536 περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές περιπτώσεις μεταρρύθμισης : σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση, η απόφαση μεταρρυθμίζεται, αν υπάρχει μεταβολή των συνθηκών ή εμφάνιση νέων πραγματικών περιστατικών και η προσαρμογή αυτή επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, η απόφαση μεταρρυθμίζεται, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, ανεξάρτητα από μεταβολή των συνθηκών ή την εμφάνιση νέων πραγματικών περιστατικών (βλ. Πουλιάδη, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου2, άρθρ. 1536 αρ. 3). Η απόφαση του ΜονΠρΓιαννιτσών απέρριψε το αίτημα για μεταρρύθμιση της προηγούμενης δικαστικής απόφασης ως προς την επικοινωνία του τέκνου με τον πατέρα του, με την αιτιολογία ότι ο αιτών δεν επικαλέστηκε μεταβολή των συνθηκών. Αν γινόταν δεκτή η άποψη για την ύπαρξη δύο διακριτών περιπτώσεων μεταρρύθμισης (εκ των οποίων η δεύτερη συναρτάται αποκλειστικά με το συμφέρον του τέκνου και δεν προϋποθέτει μεταβολή των πραγμάτων), η μη επίκληση τέτοιας μεταβολής δεν θα αρκούσε για την απόρριψη του σχετικού αιτήματος. ]
Α.Ν.Α.Λ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 13957/2013 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προσωρινή διαταγή. Κλήση του καθού με τηλεομοιοτυπική πρόσκληση στην αλλοδαπή. Επικοινωνία γονέων και τέκνων. Προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μεταφορά των τέκνων στην Ελλάδα με δαπάνη και επιμέλεια του γονέα που ασκεί επιμέλεια προκειμένου να ασκήσει ο άλλος άνεργος γονέας το δικαίωμα επικοινωνίας. Η περίληψη αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια της συνδρομήτριάς μας κας Αννας Ιωαννίδου, δικηγόρου Θεσσαλονίκης.

Αριθμός απόφασης 13957/2013 Αριθμός κατάθεσης 16497/26.6.2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ: Από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ολυμπία Κορέα, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Ιουνίου 2013, για να δικάσει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 16497/26.6.2013 αίτηση με αντικείμενο τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: .............., κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός .............. αρ. ...-Εύοσμος), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου, Αννας Ιωαννίδου ...

ΚΑΘ` ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: .............., κατοίκου Ν. Ραιδεστού Ν. Θεσσαλονίκης (οδός .............. αρ. ...) και ήδη .............. Γερμανίας (οδός ..............), ο οποίος δεν παραστάθηκε.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής, η αιτούσα επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας της με τα ανήλικα τέκνα της .............. και .............. που απέκτησε από το γάμο της με τον καθ` ου η αίτηση κατά την περίοδο των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Η αίτηση αρμοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ( άρθρο 686 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 691 ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία, ερήμην του καθ` ου, ο οποίος δεν παραστάθηκε, καίτοι εμπρόθεσμα και νομότυπα κλήθηκε με τηλεμοιοτυπική πρόσκληση κατ` άρθρο 686 παρ. 4 ΚΠολΔ (βλ. το από 26.6.2013 τηλεμοιοτυπία).

Από την εκτίμηση των εγγράφων πιθανολογήθηκε ότι οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 16.6.2001 από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, το .............. και την .............. που γεννήθηκαν στις 5.11.2001 και 23.1.2004, αντίστοιχα. Στα πλαίσια της έκδοσης της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που απήγγειλε τη λύση του γάμου τους συναινετικά και επικύρωσε την από 30.6.2010 έγγραφη συμφωνία τους ανατέθηκε η επιμέλεια των ανηλίκων στον πατέρα τους και ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας της μητέρας τους με αυτά. Ο καθ` ου εδώ και ένα χρόνο ζει και εργάζεται στο .............. της Γερμανίας μαζί με τα ανήλικα, τα οποία φοιτούν σε ελληνογερμανικό σχολείο. Καθ` όλο το χρονικό αυτό διάστημα η επικοινωνία της αιτούσας γίνεται μέσω skype. Ακολούθως, η αιτούσα με τη με αριθμό κατάθεσης 5159/2013 αίτηση της η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε μετ` αναβολή στις 2.10.2013 ζητεί την ανάθεση σ` αυτήν της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της, καθώς και τη επιδίκαση διατροφής. Επίσης, με την από 8.4.2013 και με αριθμό κατάθεσης 9119/2013 αίτηση της ασφαλιστικών μέτρων δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 20.9.2013, ζητεί να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας της με τα ανήλικα τέκνα της ισχυριζόμενη ότι ο καθ` ου παρεμποδίζει την επικοινωνία της με αυτά. Το γεγονός ότι ο διάδικος πατέρας των ανηλίκων, έχοντας αναλάβει την επιμέλεια των κοινών τέκνων τους, έχει κατά το νόμο (άρθρα 1518 ΑΚ και 5α του Ν. 2102/1992 με τον οποίο κυρώθηκε η από 25.10.1980 Διεθνής Σύμβαση της Χάγης για τα αστικά δικαιώματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών) το δικαίωμα να προσδιορίζει και τον τόπο διαμονής των ανηλίκων, επιβάλλει την ύπαρξη ειδικής ρύθμισης του τρόπου επικοινωνίας μητέρας και τέκνων. Ειδικότερα, η εν προκειμένω ρύθμιση, λόγω και της προσωρινότητας της, δεν μπορεί να ορισθεί σε βάθος χρόνο, αφού αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο της δίκης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και επί της τακτικής αγωγής, ενώ, ένεκεν των σχολικών υποχρεώσεων των τέκνων το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν ενδείκνυνται μεν οι συχνές μετακινήσεις τους, δεδομένης και της αποστάσεως μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας, θα ληφθεί όμως μέριμνα, ώστε η επαφή της μητέρας τους να είναι κατά το δυνατόν συχνότερη, ενώ όμοια μέριμνα λαμβάνεται και για την κατανομή του βάρους των μετακινήσεων μεταξύ των γονέων τους, με βάση και την εν μέρει, επί του ζητήματος αυτού, προσέγγισή τους. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για την περίοδο του θέρους όπου και οι σχολικές τους διακοπές και συγκεκριμένα από 31 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου όπου τα ανήλικα θα μεταφερθούν στην Ελλάδα και δη στη Θεσσαλονίκη με την επιμέλεια και επιβάρυνση του πατέρα. Η προσωρινή αυτή ρύθμιση της κατάστασης κατά την κρίση του Δικαστηρίου είναι επωφελέστερη για τον ψυχοσύνθεση των ανηλίκων και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Κατόπιν τούτων πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας της αιτούσας με τα ανήλικα τέκνα της κατά τον ως άνω τρόπο. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του καθ` ου, υπέρ του Δημοσίου λόγω της ερημοδικίας του (κατ` άρθρο 12 παρ. 2 του ν. Ν. 3226/2004, σε συνδυασμό με το άρθρο 184 του ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ` ου.

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα προσωρινής διαταγής.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας της αιτούσας με τα ανήλικα τέκνα της .............. και .............. και ορίζει ότι αυτή έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους ως ακολούθως: για το θέρος του τρέχοντος έτους από 1 έως 15 Αυγούστου, οπότε τα ανήλικα θα μεταφερθούν εδώ και δη στη Θεσσαλονίκη με την επιμέλεια και επιβάρυνση του καθ` ου.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ` ου στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, υπέρ του Δημοσίου, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακόσιων (300,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκεται η αιτούσα, ούτε η πληρεξούσια δικηγόρος της, στη 1 Ιουλίου 2013, με την παρουσία της γραμματέα, Παναγιώτας Κουτζιάμπαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ